Bell Times

Bell Schedule Half-Day Kindergarten                                                             

A.M. Class                                                                                                             P.M. Class

8:13 a.m.  Warning Bell/Entrance Bell                                                             11:53 a.m. Entrance

8:13 a.m. - 11:00 a.m. Attendance/Instruction                                              11:53 a.m.-2:38 p.m. Attendance/Instruction

11:00 a.m. Class Dismissal                                                                                2:38 p.m. Class Dismissal

 

Bell Schedule- Elementary                                                                                Bell Schedule- Junior High

8:13 a.m. Entrance Bell                                                                                      8:10 a.m. Entrance Bell 

8:20 a.m. - 8:55 a.m. Period 1                                                                           8:15 a.m. - 9:45 a.m. Period 2

8:55 a.m. - 9:45 a.m. Period 2                                                                           9:45 a.m. - 9:50 a.m. Snack/Locker Break       

9:45 a.m. - 10:00 a.m. Recess                                                                           9:50 a.m. - 10:38 a.m. Period 3

10:00 a.m. - 10:38 a.m. Period 3                                                                      10:40 a.m. - 11:28 a.m. Period 4

10:38 a.m. - 11:28 a.m. Period 4                                                                      11:28 a.m. - 12:06 p.m. Lunch

11:28 a.m. - 12:06 p.m. Lunch                                                                          12:06 p.m. Entry Bell                          

12:06 p.m. Entry Bell                                                                                          12:10 p.m. - 12:58 p.m.  Period 5                     

12:10 p.m. - 12:58 p.m.  Period 5                                                                     1:00 p.m. - 1:48 p.m. Period 6

12:58 p.m. - 1:48 p.m. Period 6                                                                        1:50 p.m. - 2:38 p.m. Period 7

1:48 p.m. - 2:38 p.m. Period 7                                                                          2:38 p.m. Class Dismissal                    

2:38 p.m. Class Dismissal